Brand's

ข้าม

แชร์:

ระบบการประกันคุณภาพตลอดสายการผลิต

การวิจัยและเทคโนโลยี

ระบบการประกันคุณภาพตลอดสายการผลิต

 ระบบการประกันคุณภาพตลอดสายการผลิต
 
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด วางระบบการประกันคุณภาพตลอดสายการผลิต รวมถึงมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจเช็คการปนเปื้อนต่าง ๆ ในทุกระยะกระบวนการผลิต ได้แก่
  1. มีเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนัก เพื่อยืนยันว่าอาหารสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย
  2. ได้รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 17025:2005 รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบขอบข่ายการตรวจสารหนู โปรตีน ไขมัน ในผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด โปรตีน ไขมัน ในเครื่องดื่มรังนก เครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้น จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  3. วัตถุดิบ (ไก่) จากฟาร์มไก่มาตรฐานในระบบฟาร์มปิดที่ผ่านการรับรอง โดยกรมปศุสัตว์และตามมาตรฐานการส่งออก
  4. ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP-Good Manufacturing Practices)
  5. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Point) เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า แบรนด์ทุกขวดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โลหะหนักสิ่งปลอมปน รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนสู่อาหาร
  6. ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก
  7. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ทั้งนี้ เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย (Bioactivated Return Sludge) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System: OHSAS 18001:2007)  
 The essence of chicken is bottled with a filtering and vacuum sealing process in a safe and hygienic facility. All essence of chicken undergo uniform bottling and vacuum-sealing procedures.
 
 The essence of chicken is bottled with a filtering and vacuum sealing process in a safe and hygienic facility. All essence of chicken undergo uniform bottling and vacuum-sealing procedures.
 
 The essence of chicken is bottled with a filtering and vacuum sealing process in a safe and hygienic facility. All essence of chicken undergo uniform bottling and vacuum-sealing procedures.
 
 The essence of chicken is bottled with a filtering and vacuum sealing process in a safe and hygienic facility. All essence of chicken undergo uniform bottling and vacuum-sealing procedures.
 
 The essence of chicken is bottled with a filtering and vacuum sealing process in a safe and hygienic facility. All essence of chicken undergo uniform bottling and vacuum-sealing procedures.
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
The bottled Essence of Chicken is then labeled, boxed, weighted twice and undergoes other safety checks automatically before the final stamping of manufacturing and expiry dates. 
/~/media/Images/Thailand/home/9.png
 
 Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
The meat is minced to allow extraction of essence.
 
The high heat and pressure breaks down the protein naturally present in the chicken broth into smaller peptides that are easily absorbed by human body.
 
This chicken broth is then processed in a high-speed centrifugal machine to completely remove its fat and cholesterol content. The result is a cholesterol-free and fat-free essence of chicken.
 
Excess water is removed to increase the density and concentration of the chicken essence and at the same time maintains its original taste. This is 3 or 4 times more concentrated than normal chicken soup.
 
Ensure the consistency of the density, colour and nutritional value of BRAND’S Essence of Chicken.

 
The essence of chicken is bottled with a filtering and vacuum sealing process in a safe and hygienic facility. All essence of chicken undergo uniform bottling and vacuum-sealing procedures.
 
All bottled BRAND’S Essence of Chicken are heat-sterilised using a combination of temperature and pressure to destroy all microbiological activity, ensuring safe consumption and a long shelf-life of 2-3 years without the need of preservatives.
 
Every BRAND’S Essence of Chicken bottle will pass through light inspection before packing.

 
Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S Essence of Chicken is verified for its optimum quality before leaving the factory.
 
 
 
The bottled Essence of Chicken is then labeled, boxed, weighted twice and undergoes other safety checks automatically before the final stamping of manufacturing and expiry dates.