Brand's

ข้าม

แชร์:

การวิจัยและเทคโนโลยี

ฝาวงแหวนนิรภัยฝาวงแหวนนิรภัย (
The Band Guard®)

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  นอกเหนือจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แบรนด์ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยควบคุมวิธีการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ใช้ระบบอัตโนมัติ ผนึกขวดด้วยฝาที่ทันสมัยที่สุด มีวงแหวนนิรภัย (The Band Guard®) ที่รวมข้อดีของการปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยโลหะและพลาสติกเป็นหนึ่งเดียว มีปุ่มสุญญากาศให้มั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเปิดขวดได้ง่ายและสะดวกขึ้น ที่สำคัญถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยถึง 3 ขั้นตอน คือ เห็น รู้สึก และได้ยิน หากขวดถูกเปิดออกก่อน แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทีใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” และลักษณะเฉพาะเช่นนี้ หากขวดถูกเปิดออกก่อน โดยเทคโนโลยีผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ “แบรนด์”นี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในความปลอดภัยทุกขวดของ“แบรนด์” ก่อนบริโภค ทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือและมีความมั่นใจในความปลอดภัยที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆของ“แบรนด์”