ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ" BRAND’S Tutor Summer CampBRAND’S Tutor Summer Camp ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ" ระหว่างวันที่ 29, 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
โดยโครงการฯ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการอบรมจากเดิม เป็น ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อดังกล่าว โปรดส่งอีเมล์ตอบกลับที่ email: bsc.tutorcamp@gmail.com โดยระบุชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของท่าน เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 21. 00 น. มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
BRAND’S Tutor Summer Camp


ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา BRAND'S Tutor Summer Camp