ประกาศผลงาน วิดีโอคลิป
โครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561
(BRAND’S Young Blood 2018)
หัวข้อ “BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”