แบรนด์ซุปไก่สกัด
เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ (เฉพาะผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ทั้ง 6 รางวัล จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา และหมายเลขบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (หลังฉลากด้านในขวด) ที่ใช้ในการร่วมรายการ และจดหมายแจ้งการรับรางวัลฉบับจริง พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความ SMS ที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 140/1 ชั้น 15 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือสอบถามผู้โชคดีที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2079-7999 กด 0 ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 หรือในอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลเอง (ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า)
5. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
6. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางที่ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอวีซ่าได้ และจะต้องส่งหนังสือเดินทางพร้อมเอกสาร เพื่อขอวีซ่า และต้องออกเดินทางตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากมีการเลื่อนการเดินทางด้วยเหตุจำเป็น ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางทุกท่านทราบล่วงหน้า และหากไม่ได้รับการอนุมัติจากกองการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ จะไม่ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น
7. ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทาง หากไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า ตามวันที่ และเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางสละสิทธิในการรับรางวัลดังกล่าวจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
8. พนักงานในกลุ่ม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, พนักงานบริษัท ซีโน แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, พนักงานบริษัท เดอเบล จำกัด และพนักงาน บริษัท สามารถมัลติมีเดีย จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
9. บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์, รหัส และหมายเลข 10 หลักของผู้ร่วมรายการที่ส่งผ่านทาง SMS และทางเว็บไซต์ ตามจำนวนสิทธิลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
10. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ www.makeithappen.com, www.facebook.com/BRANDSWorldThailand หรือสอบถามหมายเลขผู้โชคดีที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2079-7999 กด 0 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการจับรางวัล
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัล
12. ผู้ร่วมรายการ และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ