นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่จะเข้าถึงหรือเก็บไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ และข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มาจะถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้นี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลของท่านแก่เรา
ข้อมูลที่แบรนด์เก็บรวบรวมจากท่านอาจรวมไปถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพึงพอใจต่างๆ กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์ เราจะเก็บข้อมูลการชำระเงินของท่านด้วย เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต (กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

โดยทั่วไปแล้ว แบรนด์จะเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แบรนด์จะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สินค้า และบริการ
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
 • เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
 • เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกของแบรนด์ การแข่งขัน หรือกิจกรรมอื่น และเพื่อดำเนินการและจัดการในรูปแบบเดียวกัน
 • เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น ส่วนลด กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอพิเศษ และสินค้าหรือบริการใหม่
 • เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และฝึกอบรมภายใน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของแบรนด์ที่เสนอแก่ท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลการบริโภคเพื่อให้แบรนด์เข้าใจความต้องการ ของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของการใช้งานเวปไซต์ หรือการบริโภคของท่าน
 • เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือแบรนด์ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนที่แบรนด์แต่งตั้งไว้ด้วย

หากท่านต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กับเว็บไซต์แล้ว) หรือถ้าท่านไม่ต้องการให้แบรนด์ใช้ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โปรดติดต่อเราที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2079-7999 (วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเลขโทรสาร : 0-2650-8482
เว็บไซต์ : https://store.brandsworld.co.th
อีเมล : customercare_th@brands-suntory.com
ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สงวนลิขสิทธิ์ 2009, 2013, 2015 เซเรบอส แปซิฟิก ลิมิเต็ด