นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้กรุณาให้ไว้แก่เราด้วยความสมัครใจ โดยเราจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้นี้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวิธีการและเงื่อนไขภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากท่านอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ ข้อมูลสุขภาพ และความพึงพอใจต่างๆ ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลการจ่ายเงินของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกของท่านในการชำระเงิน โดยปกติแล้ว เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบเอกสารและเก็บในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ได้แก่:

  • เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • เพื่อดำเนินการการสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน
  • เพื่อให้ท่านจะได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
  • เพื่อสมัครสมาชิกของแบรนด์คลับต่างๆ หรือการประกวด หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
  • ติดต่อกับท่านเพื่อแจ้งข่าวสารทางการตลาดโปรโมชั่นส่วนลดและกิจกรรมต่างๆ ของเรา และมอบข้อเสนอพิเศษตลอดจนการแนะนำสินค้าและบริการใหม่
  • เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดอบรมภายใน และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลของท่านข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือแบรนด์ ซันโทรี่ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือ บริษัทผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้ให้บริการของเราด้วย

ถ้าท่านประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เพิกถอนการให้ความยินยอม ตลอดจนการยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เคยให้ไว้กับเรา กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2079-7999 ในเวลาทำการวันจันทร์–วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเลขแฟกซ์: : 0-2079-7900
URL Address : https://store.brandsworld.co.th
E-mail : customercare_th@brands-suntory.com
ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ การเพิกถอนการให้ความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการสินค้า และบริการของเราต่อท่าน
เงื่อนไขเพิ่มเติม (กรณีการเก็บข้อมูลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเก็บข้อมูลหรือใบสมัครหากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน